vn.svggb.svg
annual-general-meeting-2023.jpg

PVP: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin PVP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như tại văn bản đính kèm.

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ 2023

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng.