vn.svggb.svg
timefornewposition.jpeg

PVP: BỔ NHIỆM LẠI CÓ THỜI HẠN ÔNG PHAN PHONG PHÚC GIỮ CHỨC KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY KỂ TỪ NGÀY 01/06/2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin PVP: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Phong Phúc giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/06/2023 như tại văn bản đính kèm.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ

Trân trọng.