vn.svggb.svg

SLOGAN: Vững niềm tin.

Ý nghĩa: Luôn có niềm tin vững chắc vào mục tiêu đã chọn và tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực để đạt được mục tiêu.