vn.svggb.svg

AN TOÀN – TUÂN THỦ - HIỆU QUẢ – TRÁCH NHIỆM - CÔNG BẰNG
AN TOÀN: Đối với hoạt động khai thác vận hành đội tàu và bảo vệ môi trường
TUÂN THỦ: Tuân thủ Luật pháp trong nước, các công ước Quốc tế, Bộ Quy Tắc Ứng Xử, các quy chế, quy trình, chính sách, quy định, nội quy của Công ty.
HIỆU QUẢ: Đảm bảo hiệu quả trong hoạt động đầu tư và SXKD, sử dụng tài nguyên, nguồn lực một cách hiệu quả để tối ưu quá trình sản xuất kinh doanh và quản lý.
TRÁCH NHIỆM: Với bản thân, công việc, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
CÔNG BẰNG: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.