vn.svggb.svg

Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Duy Tân

Kính gửi Quý cổ đông: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Duy Tân như văn bản đính kèm.

Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Duy Tân

Trân trọng.