PVP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 như tệp đính kèm: xem tai day

Share: